Welcome to An Dien!

Vietnamese Bible Class - Grace
 
Goal - 
Our goal is to make disciples - to lead people to Jesus Christ and help them grow in their relationship with Him.  It is our goal to present the gospel to others in order to see the Holy Spirit change lives.
 
Vision - 
Our vision is to create an atmosphere where Vietnamese adult seekers and believers can:
- Grow to their full potential in Christ through learning the word of God and serving Him.
- Develop relationships with God and with each other.
- Reach out to the Vietnamese Communities and share the Gospel to them.

  
                                  Lớp Ân Điển-
 
Mục Tiêu-
Mục tiêu của chúng ta là đào tạo môn-đồ- để hướng dẫn thân-hữu đến với Chúa Giê-xu, giúp họ lớn lên trong mối tương-giao với Ngài, và trình bày Tin-Lành của Chúa cho thân-hữu để thấy Đức Thánh Linh biến đổi đời sống họ.
 
Khải Tượng-
Khải tượng của chúng ta là tạo bầu không khí thân mật- nơi thân-hữu và tín-hữu Việt-Nam có thể:
-  Trưởng thành trong Đấng Christ qua sự học hỏi Lời Chúa và hầu việc Ngài.
-   Sâu nhiệm trong mối tương-giao với Chúa và với nhau.
-   Đến với cộng-đồng Việt-Nam và chia xẻ Tin-Lành với họ.
   
Địa điểm:  Second Baptist Church
                  6400 Woodway Dr.
                  Houston, TX 77057
                  Phòng- 3127
Ngày:  Mỗi Chiều Thứ Bảy
Giờ:  5:00PM – 6:00PM
Xin Liên-lạc:  Diệp (Debbie) Vũ-  713- 248-3096


                       
 

Featured Photo Album